Angielski Niemiecki Inne języki Cennik Kontakt
Strona główna » Nauczanie języków obcych »

Oferta dla firm

Przyjmujemy zlecenia na organizację kursów:

  • ANGIELSKIEGO
  • NIEMIECKIEGO
  • FRANCUSKIEGO
  • WŁOSKIEGO
  • HISZPAŃSKIEGO
  • ROSYJSKIEGO
  • POLSKIEGO

Terminy i częstotliwość zajęć do uzgodnienia, chociaż sugerujemy najbardziej typowe rozwiązanie organizacyjne tj. zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne.

Stopień zaawansowania określamy na podstawie testu pisemnego lub rozmowy z lektorem.

Program nauczania możemy dostosować do życzeń zleceniodawcy.

Dobieramy stosowny podręcznik (korzystamy z wydawnictw Cambridge, Longman, Oxford, Hueber, Klett, Heinemann, Hachette, Rea i innych) oraz dodatkowe pomoce dydaktyczne.

Nadzór nad właściwym przebiegiem procesu nauczania sprawuje profesjonalny, etatowy nadzór pedagogiczny.

Wszyscy nasi nauczyciele posiadają odpowiednie formalne kwalifikacje językowe potwierdzone stosownymi dokumentami, zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE(one-to-one)

W zależności od oczekiwań klienta spotkania dydaktyczne mogą odbywać się w siedzibie zamawiającego, o ile naturalnie warunki lokalowe pozwalają na sprawne prowadzenie lekcji, lub na terenie jednego z Ośrodków Nauczania Lingwisty.

Zalecamy prowadzenie zajęć indywidualnych wszędzie tam, gdzie:
• Występuje znaczne zróżnicowanie poziomu znajomości języka obcego w grupie objętej szkoleniem.
• Występuje znaczne zróżnicowanie treści języka specjalistycznego, które różni uczestnicy szkolenia mają opanować.
• Między osobami skierowanymi do szkolenia występuję znaczna różnica oczekiwań dotyczących stopnia rozwijania poszczególnych sprawności językowych.(mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego)
• Między uczestnikami kursu istnieje stosunek podległości służbowej, który ze względów emocjonalnych może negatywnie wpływać na gotowość słuchaczy kursu do zaangażowanego partycypowania w zajęciach dydaktycznych.
• Ze względów organizacyjnych nie sposób zaproponować jednolitego planu zajęć dla wszystkich pracowników objętych szkoleniem.

ZAJĘCIA GRUPOWE

Zakłada się, że efektywne nauczanie grupowe ma miejsce gdy grupa liczy nie więcej niż 10 osób. Optymalną liczbą jest 6, bowiem wówczas lektor zyskuje możliwość elastycznej manipulacji formami interakcji słuchaczy na zajęciach: słuchacze mogą pracować w parach, trójkach, jako grupa oraz indywidualnie.

Nauczanie grupowe posiada w porównaniu do indywidualnego szereg zalet:
• Nauczaniu towarzyszy atmosfera rywalizacj.
• Nauczaniu towarzyszy atmosfera współpracy w grupie.
• Można symulować interakcje językowe (szczególnie istotne na kursie kładącym nacisk na naukę mówienia w określonych sytuacjach).
• Słuchacze niejednokrotnie swa wiedzą specjalistyczną wzbogacają przebieg zajęć, co podnosi ich atrakcyjność dla wszystkich uczestników kursu.
• Ta forma nauczania, w porównaniu do lekcji indywidualnych, jest mniej kosztowna dla zamawiającego.

ZAJĘCIA Z LEKTOREM POLSKOJĘZYCZNYM

Powszechnie uważa się że lekcje z Polakiem są wskazane tam, gdzie:
• Oczekuje się bardziej gruntownego formalnego przygotowania nauczycielskiego.
• Nauczanie odbywa się na poziomach początkujący - średnio zaawansowany.
• Słuchacz na lekcji konwersacyjnej "one-to-one" oczekuje, by lektor poprawiał znaczną liczbę popełnianych przez niego błędów, których nie jest w stanie sam wyrugować (native speaker z reguły nie reaguje na błędy o ile rozumie wypowiedź)
• Oczekuje się, by lektor potrafił szczegółowo komentować zjawiska gramatyczne.
• Oczekuje się by lektor potrafił tłumaczyć słownictwo na język polski i odwrotnie.

LEKCJE Z NATIVE SPEAKEREM

Są wskazane zwłaszcza tam, gdzie:
• Oczekuje się kształcenia swobodnej konwersacji na poziomie zaawansowanym.
• Native speaker jest jednocześnie specjalistą w dziedzinie języka specjalistycznego, będącego przedmiotem kursu na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym.

METODY NAUCZANIA

Wybór metody zależy od charakteru kursu.
I tak na przykład na kursie języka ogólnego unika się używania języka ojczystego słuchaczy w czasie zajęć w celu zmaksymalizowania kontaktu z językiem nauczanym. Zajęcia koncentrują się na zintegrowanym rozwijaniu wszystkich czterech sprawności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie) zapewniającym konieczność aktywnego uczestnictwa osoby uczącej się w zajęciach. Rola nauczyciela jest organizowanie przebiegu zajęć, dokonania stosownej prezentacji treści języka, monitorowanie pracy indywidualnej i interaktywnej słuchaczy kursu oraz bieżąca i cykliczna ocena postępów w nauce i potrzeb słuchaczy.

SPRAWDZANIE EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA

Słuchacze kursu poddawani są regularnym testom oceniającym postępy w nauce.
Stosuje się trzy typowe formy oceny:
• Bieżąca – rejestracja ocen z krótkich kartkówek (co 1-2 zajęcia),
• Cykliczna - po zakończeniu każdej większej jednostki w podręczniku wiodącym.
• Etapowa – na zakończenie etapu nauczania (zwykle semestru)
Oceny rejestrowane są w dzienniku zajęć i na życzenie zleceniodawcy mogą zostać przedstawione do wglądu pracownikowi monitorującemu nauczanie z ramienia firmy zamawiającej usługę, bądź przekazane zamawiającemu w formie oficjalnego raportu z częstotliwością uzgodnioną z Zamawiającym.

PŁATNOŚĆ

Faktury za naukę wystawiamy "z dołu", zgodnie z przeprowadzonymi zajęciami w danym miesiącu i potwierdzonymi przez reprezentanta Państwa firmy na odpowiednio przygotowanym druku tzw. podkładce z realizacji godzin.
Odpłatność za godzinę lekcyjną obejmuje prowadzenie zajęć oraz uwzględnia ewentualny przyjazd lektora do Państwa instytucji, nie jest natomiast uzalezniona od liczby osób biorącej udział w zajęciach.
Zajęcia mogą być prowadzone w siedzibie Państwa firmy w terminach uzgodnionych z lektorem lub w naszych ośrodkach.
Płatności dokonuje się na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.

INNE INFORMACJE

Nauczanie na zlecenia instytucji prowadzimy od początku istnienia "LINGWISTY".
Naszymi partnerami są /bądź byli/ m.in. Daewoo FSO Motor, Instytut Leków, Gmina Warszawa Centrum, Agencja Rynku Rolnego, BRE BANK S.A. , Telekomunikacja Polska S.A., Auchan Polska, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Redakcja Rzeczpospolitej, Redakcja Srebrnej, Daewoo TUK, Allianz Polska S.A., Instytut Łączności, ECCO Papier Sp. z o.o. Purator Polska Ekotechnika Sp.z o.o. i wiele innych.
Ekonomiczna i organizacyjna sytuacja Spółdzielni jest stabilna.
"LINGWISTA" nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt z Anną Dąbrowską
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 16.00
tel. 22 827-86-85.