Angielski Niemiecki Inne języki Cennik Kontakt
Strona główna » Nauczanie języków obcych »

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

 • ujednolica nazewnictwo kursów językowych, ich poziomy, wymagania
 • pomaga w doborze kursu i podręcznika na odpowiednim poziomie
 • umozliwia kontynuację nauki języka
 • określa wymagania egzaminów certyfikatowych zdawanych po każdym etapie nauki
 • gwarantuje wzajemną uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń wydawanych przez różne instytucje w różnych krajach
 • W Lingwiście uczymy zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego:

  POZIOM PODSTAWOWY

      Osoba posługujaca się językiem na tym poziomie potrafi:
  A1
 • stosować proste wyrażenia dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego
 • przedstawić siebie i innych
 • formułować proste pytania z zakresu życia codziennego (np. o miejsce zamieszkania, ludzi których się zna) i odpowiadać na tego typu pytania
 • prowadzić prostą rozmowę z rozmówcą gotowym do współpracy
 • A2
 • zrozumieć proste wypowiedzi związane z życiem codziennym (np. sytuacja osobista, zakupy, najbliższa okolica, zatrudnienie)
 • porozumiewać się w codziennych, prostych rutynowych sytuacjach
 • opisać swoje pochodzenie, wykształcenie, niezbędne potrzeby
 • POZIOM SAMODZIELNOŚCI

      Osoba posługujaca się językiem na tym poziomie potrafi:
  B1
 • zrozumieć zasadnicze wątki rozmowy na temat pracy, wykształcenia, czasu wolnego itd.
 • porozumieć się w sytuacjach spotykanych podczas podróży w kraju, dla którego dany język jest ojczysty
 • wypowiadać się ustnie i pisemnie na tematy życia codziennego lub zainteresowań, wyrazić nadzieję lub cel i uzasadnić swój projekt lub pomysł
 • B2
 • zrozumieć zasadnicze wątki złożonych tekstów na tematy konkretne i abstrakcyjne
 • rozmawiać na tematy dotyczące własnej specjalności zawodowej, rozmawiać spontanicznie i dość swobodnie z ludźmi, dla których jest to język ojczysty
 • formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne rozważając wady i zalety różnych rozwiązań
 • POZIOM BIEGŁOŚCI

      Osoba posługujaca się językiem na tym poziomie potrafi:
  C1
 • zrozumieć trudne i dłuższe teksty o różnym charakterze a także zawarte w nich podteksty
 • wypowiadać się płynnie, spontanicznie i skutecznie, bez zauważalnego wahania
 • sprawnie formułować jasne, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne i pisemne o rozbudowanej strukturze
 • C2
 • zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko, co czyta lub słyszy
 • streszczać informacje z różnych źródeł, podane w formie ustnej lub pisemnej, w sposób zwięzły i spójny
 • wyrażać myśli bardzo płynnie, spontanicznie, jednocześnie precyzyjnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w złożonych sytuacjach