Angielski Niemiecki Inne języki Cennik Kontakt
Strona główna »

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka podanych w Deklaracji jest Lingwista Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000515047, ul. Marszałkowska 83, 00-683Warszawa, NIP: 7010431627, REGON 012123380, adres e-mail: nauczanie@lingwista.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Lingwistę na podstawie wyrażonej zgody (od dnia 25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych) w celu w niej wyrażonej. Podane dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu zawarcia/kontynuacji umowy o przeprowadzenie kursu języka angielskiego z Lingwistą, jednakże nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych z przetwarzaniem przez Lingwistę danych osobowych (z uwzględnieniem okresów przedawnienia).

3. Dane osobowe będą też przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń tj. z uwagi na to, że jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Lingwistę (od dnia 25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Dane osobowe w tym zakresie będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, chyba że przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych odrębny obowiązek prawny. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy z Lingwistą. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do:

1) złożenia deklaracji zapisu/deklaracji kontynuacji nauki języka angielskiego

2) udziału w dalszym procesie związanym z zawarciem/kontynuacją umowy o przeprowadzenie kursu języka angielskiego

3) zapisu na egzamin z języka obcego

4) wystawienia certyfikatu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego na określonym poziomie.

4. Lingwista nie podejmuje względem przetwarzanych danych żadnych decyzji i nie udostępnia ich

5. Ma Pan/Pani prawo:

1) w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

2) żądania od Lingwisty dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także od dnia 25 maja 2018 roku - do żądania przeniesienia danych do innego administratora;

3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych; do dnia 24 maja 2018 roku jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zaś od dnia 25 maja 2018 roku – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Realizacja wskazanych powyżej praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail: nauczanie@lingwista.pl lub w inny wybrany przez Panią/Pana sposób.