Angielski Niemiecki Inne języki Cennik Egzaminy Szkolenia zawodowe Kontakt
Strona główna » Centrum Egzaminacyjne » Goethe Institut »

Regulaminy

UWAGA!

EGZAMINY GOETHE-ZERTIFIKAT
odbywają się w LXVII Licum Ogólnokształcącym im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
w Warszawie, ul. Hoża 11/15
Regulamin dla osób zdających egzaminy w Centrum Egzaminacyjnym Goethe Institut prowadzonym przez Lingwistę
1. Warunki uczestnictwa w egzaminach

1. Warunkiem uczestniczenia w egzaminie jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i Regulaminem Egzaminów Goethe-Institut/Prüfungsordnung oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z oświadczeniem:

- - - - - - - - - - >>> treść oświadczenia <<< - - - - - - - - - - -

2. Przekazanie do Centrum Egzaminacyjnego wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz wniesienie opłaty za egzamin do dnia, w którym upływa termin przyjmowania zgłoszeń na wybrany przez Państwa egzamin.

3. Opłatę egzaminacyjną można uiścić przelewem lub gotówką w kasie Centrum.

4. Zaświadczenia lekarskie o trwałej niepełnosprawności lub upośledzeniu osób przystępujących do egzaminów Goethe-Institut mogą być składane do dnia , w którym upływa termin przyjmowania zgłoszeń na wybrany przez Państwa egzamin (zaświadczenie nie może być starsze niż 1 rok).

2. Informacje ogólne

1. Na egzamin należy stawić się:
- punktualnie (spóźnieni kandydaci nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej)
- z dokumentem tożsamości (dokument z aktualnym zdjęciem)
- z przyborami do pisania

2. W czasie trwania egzaminu telefony komórkowe muszą być wyłączone.

3. Niedozwolone jest przynoszenie na egzamin:
- słowników
- wszelkich sprzętów elektronicznych (wyjątek stanowią sprzęty elektroniczne potrzebne osobom niepełnosprawnym)

3. Rezygnacja

1. Rezygnacja z egzaminu możliwa jest do 7 dni przed datą egzaminu. W razie rezygnacji po tym terminie potrącana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20% ceny egzaminu.

2. Po rozpoczęciu egzaminu, rezygnacja (zwrot opłaty) nie jest możliwa.

4. Wyniki egzaminu

1. Certyfikat z wynikami egzaminu zostanie wysłany do uczestnika egzaminu listem poleconym na wskazany na formularzu zgłoszeniowym adres w przeciągu 4 tygodni od daty zakończenia egzaminu.

2.Osoby, które nie zdały egzaminu zostaną o tym poinformowane drogą elektroniczną na wskazany na formularzu zgłoszeniowym adres e-mail w przeciągu 4 tygodni od daty zakończenia egzaminu.

5. Powtarzanie egzaminu

1. W przypadku niezdanej jednej części egzaminu (pisemnej lub ustnej), niezdany jest też cały egzamin.

2. Cały egzamin mogą Państwo powtarzać dowolną ilość razy.

6. Wgląd w prace egzaminacyjne

1. Wgląd w prace egzaminacyjne mogą mieć uczestnicy (niepełnoletni w obecności prawnego opiekuna), którzy nie zdali egzaminu.

2. Wymagane jest wcześniejsze ustalenie terminu obejrzenia pracy.

3. Prace egzaminacyjne nie mogą być kopiowane, niedozwolone jest również sporządzanie notatek.

7. Skargi, zażalenia

1. Skargi i zażalenia mogą Państwo składać w siedzibie Centrum Egzaminacyjnego w Warszawie, w formie pisemnej w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia egzaminu.

2. Skargi i zażalenia rozpatruje Dyrektor Centrum Egzaminacyjnego Goethe Institut.