Angielski Niemiecki Inne języki Cennik Kontakt
Strona główna » Nauczanie języków obcych » Kursy grupowe »

Regulamin świadczenia usług

w zakresie nauczania języków obcych

 1. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Lingwisty w dniu 31 sierpnia 2015 r.
 2. Przy zapisie na kurs słuchacz wypełnia Deklarację przyjęcia na kurs.
 3. Zajęcia w Lingwiście prowadzone są w grupach 3 - 5 osób.
 4. Za świadczoną usługę słuchacz wnosi opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem, dostępnym w miejscu nauczania.
 5. 1.Odpłatność może być wnoszona w ratach.
  2. Terminy i kwoty rat są rejestrowane.
  3. Brak opłaty w uzgodnionym terminie może spowodować wykreślenie słuchacza z kursu.
 6. Zgłoszenie przez słuchacza rezygnacji z uczestnictwa w kursie musi być dokonane na piśmie.
  Kara umowna związana z rezygnacją z kursu po jego rozpoczęciu wynosi 5 % jego wartości i jest częściową rekompensatą za wcześniej poniesione koszty związane z organizacją kursu.
 7. Słuchacz zobowiązany jest do uregulowania należności za godziny zajęć zrealizowane na kursie do chwili pisemnego zgłoszenia rezygnacji.
 8. Liczba godzin i odpłatność dla grup mniejszych niż 3 osoby i większych niż 5 osób ustalana jest indywidualnie.
 9. W celu realizacji programu nauczania słuchacz powinien systematycznie uczęszczać na zajęcia, uczestniczyć w przeprowadzanych testach, wykonywać zadane prace domowe oraz stosować się do zaleceń nauczyciela.
 10. Po zakończeniu kursu słuchaczowi, który uczestniczył w minimum 50% przewidzianych programem zajęć, przysługuje zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.
 11. Wszelkie uwagi, wnioski i skargi dotyczące kursu można składać w biurze Lingwisty w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 83 od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 15.

Regulamin nie obowiązuje na kursach organizowanych na zlecenie szkół, instytucji i firm.