Angielski Niemiecki Inne języki Cennik Kontakt
Strona główna » Nauczanie języków obcych » Kursy grupowe » Angielski »

Zarys materiału

przerabianego na kursach (semestry 1 - 8)

SEMESTR 1

Struktury gramatyczne:

czas Present Simple, zaimki osobowe, wskazujące i przymiotniki dzierżawcze, ‘articles’, ‘can’, ‘have/has got’, dopełniacz saksoński, przysłówki częstotliwości, czas Past Simple (wstęp)

Funkcje:

prośba o napoje i dziękowanie za nie, kupowanie żywności, wymiana pieniędzy, ceny, meldowanie się w hotelu, zakupy, zamawianie posiłku w restauracji, opis przedmiotów i ludzi, redagowanie e-mail

Treści:

jedzenie, zawody, umiejętności, rodzina, styl życia, miłość, rozrywka

SEMESTR 2

Struktury gramatyczne:

‘there + be’, czas Past Simple, czas Present Continuous, ‘be going to’, stopniowanie przymiotników, przysłówki, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, określenia ilości, ‘would like to / like’, czas Present Perfect (wstęp)

Funkcje:

opis zdarzeń w przeszłości, uzyskiwanie informacji turystycznej, wskazywanie drogi, rozmowy telefoniczne, kupowanie odzieży i pamiątek, pisanie pocztówek, wymeldowywanie się z hotelu, pisemne rezerwowanie hotelu

Treści:

podróże, dom i meble, sąsiedzi, miasto, nałogi, moda, wakacje, plany na przyszłość, produkty spożywcze, pogoda, style życia na świecie, hotele

SEMESTR 3

Struktury gramatyczne:

powtórzenie i rozwinięcie Present Simple, Present Continuous, Past Simple, ‘can’, ‘have to’, ‘going to’; elementy zdań przydawkowych (‘relative clauses’), czas Past Continuous, czas Future Simple, stopniowanie przymiotników i przysłówków, uzycie form bezokolicznikowych oraz z końcówką –ing

Funkcje:

rozmowy na lotnisku, rozmowy o przebiegu podróży, meldowanie się w hotelu, zażalenia składane w recepcji, posiłek w restauracji, ustne zdobywanie informacji, rozmowy przy kawie w trakcie konferencji, pisanie listu do bliskich

Treści:

rodzina, ciało człowieka, muzyka, sława, wakacje, hotel, ubrania, konflikt pokoleń, styl życia, stres, spotkania towarzyskie, wieś i miasto, emocje, wydarzenia historyczne.

SEMESTR 4

Struktury gramatyczne:

zdania warunkowe typu 0 & I & II, czas Present Perfect w różnych zastosowaniach, policzalność i niepoliczalność, ‘may/ might’, ‘should/should’t’, czas Future Simple, elementy strony biernej, ‘must/mustn’t’, czasowniki frazowe, czas Past Perfect, mowa zależna

Funkcje:

wskazywanie drogi, zakupy w domu towarowym, udzielanie rad, rozmowa przez telefon -zostawianie wiadomości, opisywanie objawów choroby - rozmowa z aptekarzem, rozmowy w czasie cocktail party, pisanie oficjalnego i prywatnego e-mail, podróż statkiem

Treści:

uczenie się, szkoła, informacje w miejscach publicznych, sport, apteka, przyjemności, emocje, środowisko, zwierzęta, styl życia a zdrowie, działalność charytatywna, film, biografie, wynalazki

SEMESTR 5

Struktury gramatyczne:

czasy przeszłe, Present Perfect a Past Simple, Present Perfect Continuous, wyrażanie przyszłości, czasowniki modalne, zdania warunkowe typu I & II (1st & 2nd Conditionals), zdania okolicznikowe czasu (time clauses)

Funkcje:

poznawanie ludzi, sprawdzanie informacji, przeprosiny, prośby, prośby o zezwolenie, określanie swoich oczekiwań, wynajmowanie mieszkania, pisanie listów osobistych, charakterystyki miejsca zamieszkania, etc.

Treści:

związki międzyludzkie, sport, dieta, pieniądze, transport, wygląd zewnętrzny, maniery, edukacja, budynki

SEMESTR 6

Struktury gramatyczne:

‘used to’, zaimki liczebne, przedimki ‘a, an, the, Ø’, formy gerundialne (-ing) i bezokolicznikowe, mowa zależna (wszystkie typy zdań), strona bierna (wszystkie czasy), zdania przydawkowe (defining & non-defining relative clauses), zdania warunkowe typu III (3rd Conditional), ‘question tags’

Funkcje:

wskazywanie drogi, zaproszenia, ustalenia, skargi, język spotkań zawodowych, ogłaszanie wiadomości, reakcja na wieści, pisanie CV, listów oficjalnych, artykułów, etc.

Treści:

podróże, dom i meble, sąsiedzi, miasto, nałogi, moda, wakacje, plany na przyszłość, produkty spożywcze, pogoda, style życia na świecie, hotele

SEMESTR 7

Struktury gramatyczne:

tworzenie pytań, Present Perfect a Present Perfect Continuous, szyk przymiotników, powtórzenie czasów przeszłych, strona bierna, Future Perfect i Future Continuous, różne formy trybów warunkowych, formy przeszłe czasowników modalnych, ‘would rather’, ‘had better’

Funkcje:

podtrzymywanie rozmowy, wyrażanie opinii, wywiad, email

Treści:

Praca, osobowość, zdrowie, moda, podróż lotnicza, przestępczość, pogoda, uczucia

SEMESTR 8

Struktury gramatyczne:

użycie bezokolicznika I ‘gerund’, ‘used to’, ‘be used to’, mowa zależna, użycie przedimków określonych I nieokreślonych, konstrukcja ‘have something done’, kwantyfikatory, ‘wish’, zdania podrzędne celowe i przydawkowe

Funkcje:

opis obrazka, udzielanie rad, wyrażanie uczuć, wywiad, list oficjalny, esej

Treści:

ciało, muzyka, sen, media, miasto, nauka i technika, biznes i reklama