Angielski Niemiecki Inne języki Cennik Egzaminy Szkolenia zawodowe Kontakt
Strona główna » Centrum Egzaminacyjne » Goethe Institut »

Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Niniejszym wyrażam zgodę na przekazanie przez Centrum Egzaminacyjne moich danych osobowych („dane”) udostępnionych przeze mnie podczas rejestracji oraz moich danych osobowych udostępnionych w związku z realizacją zawartych ze mną w przyszłości umów do centralnej bazy danych klientów Goethe-Institut e.V. (pol.: stowarzyszenie zarejestrowane) z siedzibą w Monachium / Niemcy w celu zapisania ich tam, oraz na dokonanie scalenia tych danych ze znajdującymi się tam już ewentualnie innymi danymi dotyczącymi mojej osoby.

Ponadto wyrażam zgodę na obszerne wykorzystywanie moich danych przez Centrum Egzaminacyjne i Goethe-Institut oprócz wykonywania zobowiązań wynikających z umów także do przeprowadzania badań rynkowych oraz w celach reklamowych i marketingowych dotyczących każdorazowo oferty Centrum Egzaminacyjnego i Goethe-Institut, w szczególności w celu dostarczania na podane przeze mnie dane teleadresowe odpowiednich informacji reklamowych i zapytań („informacje”).

Informacje mogą być przesyłane pocztą, telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną i/lub w formie wiadomości tekstowych SMS.

W celu kontroli autentyczności i wystawiania duplikatów zaświadczeń zgadzam się ponadto na przekazywanie do Centrali, przechowywanie tam w centralnym archiwum egzaminów (przez maksymalnie 10 lat) oraz przetwarzanie danych dotyczących egzaminów, w których brałem/łam udział. O ile są to informacje dotyczące egzaminów upoważniających do osiedlenia się w Niemczech małżonka w ramach łączenia rodzin, wyrażam zgodę na to, żeby Goethe-Institut na żądanie niemieckich urzędów potwierdził autentyczność przedłożonego przeze mnie urzędowi świadectwa.

Moje dane nie będą przez Centrum Egzaminacyjne i Goethe-Institut wykorzystywane lub przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione powyżej w treści oświadczenia, chyba że w odniesieniu do tych danych istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia nadużycia.

Jest mi wiadome, że w każdej chwili mogę sprzeciwić się wykorzystywaniu moich danych w celu badania rynku a także w celach reklamowych i marketingowych.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w Lingwiście sp. o.o.