Angielski Niemiecki Inne języki Cennik Kontakt
Strona główna » Nauczanie języków obcych » Kursy grupowe » Niemiecki »

Zarys materiału

SEMESTR 1 (G1)

CZASOWNIK: odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w czasie teraźniejszym, tryb rozkazujący
RZECZOWNIK: rodzajnik określony i nieokreślony (Nom, Dat, Akk), liczba mnoga
PRZECZENIA: nicht, kein
ZAIMEK: zaimek osobowy (Nom, Dat, Akk)
LICZEBNIK:liczebniki główne
ZAGADNIENIA LEKSYKALNE:
opowiadanie o sobie i innych, formularze, zwroty grzecznościowe, jedzenie, restauracja, zakupy, waluty, ogłoszenia prasowe

SEMESTR 2 (G2)

CZASOWNIK: czasowniki modalne w czasie teraźniejszym i przeszłym (Präteritum), czasowniki: haben, sein i werden w Präteritum, czasowniki rozdzielnie złożone
ZAIMEK: zaimek dzierżawczy (Nom, Dat, Akk)
PRZYIMEK: przyimki określające czas i miejsce, przyimki występujące w Dat lub Akk
LICZEBNIK:liczebniki porządkowe
SKŁADNIA: zdania podrzędnie złożone z weil i obwohl
ZAGADNIENIA LEKSYKALNE: praca, zawody, zajęcia w czasie wolnym, określanie godziny i daty, rodzina, gospodarstwo domowe, dzieci i młodzież

SEMESTR 3 (G3)

CZASOWNIK: czas przeszły Perfekt z haben i sein czasowników mocnych i słabych, czasowniki z Dat
PRZYMIOTNIK: stopniowanie przymiotników, odmiana przymiotnika przez przypadki (Nom, Dat, Akk)
SKŁADNIA: pytania z Was für ein i Welch-, zdania podrzędnie złożone z wenn i dass
ZAGADNIENIA LEKSYKALNE:
urlop, podróż, kraje niemieckojęzyczne, części ciała, zdrowie, wizyta u lekarza, zdrowe odżywianie, kolory, kupno ubrania, uprzedzenia i stereotypy

SEMESTR 4 (G4)

CZASOWNIK: Konjunktiv II z würde, Konj. II czasowników modalnych, czasy przeszłe Präteritum i Plusquamperfekt, czasowniki zwrotne
RZECZOWNIK: rzeczowniki w drugim przypadku (Genitiv)
ZAIMEK: zaimki zwrotne (Dat, Akk), zaimki względne
PRZYIMEK przyimki z 2 przypadkiem (Genitiv)
SKŁADNIA: zdania bezokolicznikowe z zu, zdania z als, wenn i nachdem, wtrącone pytania, zdania względne
ZAGADNIENIA LEKSYKALNE:
szukanie mieszkania, ogłoszenia, rodzaje mieszkań, urządzanie mieszkania, biografia, życiorys, wspomnienia, podróżowanie, hotele, zwiedzanie, opis drogi, pogoda, prognoza, przyjaźn, poszukiwanie partnera, święta, zaproszenia

SEMESTR 5 (G5)

CZASOWNIK: czas przyszły (Futur I) czasownik brauchen, Konjunktiv II
RZECZOWNIK: drugi przypadek (Genitiv)
SKŁADNIA: zdania celowe z um … zu, strona bierna w czasie teraźniejszym (Präsens), zdania złożone z: damit, ohne… zu, so dass, so…,dass, deshalb, also…
ZAGADNIENIA LEKSYKALNE:
zjawiska paranormalne, przepowiadanie przyszłości, wróżby, medycyna naturalna, alternatywne metody leczenia, obcokrajowcy, życie za granicą, marzenia, życzenia, zawody, świat pracy, praca - poszukiwanie, oferty

SEMESTR 6 (G6)

CZASOWNIK: strona bierna z sein (Zustandspassiv), Passiv: Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I
RZECZOWNIK: rzeczowniki odczasownikowe, n-Deklination
PRZYMIOTNIK: odmiana przymiotników w 2 przypadku (Genitiv), imiesłowy w roli przydawki
PRZYSŁÓWEK przysłówki pytajne: wofür, wozu, womit… , przysłówki zaimkowe: dafür, dazu, damit…
SKŁADNIA: zdania z: denn, da, statt… zu, anstatt dass, statt+Gen, seit, bis, während, bevor…
ZAGADNIENIA LEKSYKALNE:
konflikty, usługi, reklamacje, społeczeństwo, ochrona środowiska, media:telewizja, media drukowane, komputer, internet

Zobacz

Materiały przygotowujące do egzaminów